Alta de sol·licitud de reforma

Indica'ns les següents dades per iniciar el procés de reforma del teu vehicle

Dades del vehicle

Indica'ns les dades del vehicle

Dades del Sol·licitant

Indica'ns les dades del contacte per a la gestió de la reforma

Dades del Titular

Indica'ns les dades del titular del vehicle

Dades de facturació

Alta de solicitud
Alta de sol·licitud
Entrega de Documentació
Pagament online
Anàlisi documental
Inspecció del vehicle
Legalització del servei
Lliurament de la Targeta ITV

Les Reformes són aquells serveis que requereixen legalitzar anotacions en les targetes ITV derivades d'alguna transformació del vehicle de forma administrativa i/o física, així com la generació d'una nova targeta ITV per emissió d'un duplicat o per matricular el vehicle a Espanya.

Diferents tipus de serveis:

Enganxall remolq

Els enganxalls per a remolcs són dispositius d'acoblament de remolcat que s'instal·len als vehicles per poder arrossegar un altre vehicle tipus remolc. La instal·lació del dispositiu, requereix de la seva legalització a la targeta ITV. Quan tant el dispositiu com l' emplaçament estan homologats, la documentació a aportar per a la seva legalització és menor, no essent necessari aportar projecte tècnic ni certificat final d' obra.

Canvi de classificació: de mixte a turisme

El canvi de classificació de mixte a turisme consisteix en el canvi d' ús del vehicle, passant d'un ús com a transport de persones i mercaderies a transport exclusiu de persones, variant a més la periodicitat de les inspeccions tècniques. Aquest tràmit depèn de la pròpia documentació del vehicle i està relacionada amb la data de matriculació.

Canvi de classificació de mixte a turisme com a anotació: la majoria de vehicles matriculats a partir del 2011

El canvi de classificació, quan a la targeta ITV s'indiqui la categoria M1 al camp J i el vehicle no hagi patit cap reforma amb anterioritat, es realitzarà com a diligència administrativa. Això significa que no és necessari l'informe de conformitat.

Canvi de classificació de mixte a turisme com a reforma: vehicles matriculats abans del 2011 i després del 2011 sense dada de la categoria i/o reformes prèvies

El canvi de classificació en la resta de casos (quan no s'indiqui la categoria del vehicle en la documentació o en els que s'indiqui, però tinguin una reforma prèvia legalitzades a la TITV) requereix la presentació de l'informe de conformitat, emès pel fabricant del vehicle o per un servei tècnic de reformes.

Canvis de servei

El canvi de servei és el canvi d'ús al qual està destinat el vehicle. Entre ells es troben: d'ús particular a ús públic, d'ús particular a ús lloguer sense o amb conductor, d'ús particular a ús com a taxi, etc., a més dels canvis inversos.

Inspeccions prèvies a la matriculació

Les inspeccions prèvies a la matriculació són les inspeccions que es realitzen als vehicles, en compliment del RD 750/2010 i de la Secció V del Manual de Procediment d'inspecció de les Estacions ITV, per a l'emissió d'una targeta ITV que permeti que pugui ser matriculat a Espanya.

Duplicat de targeta ITV

Aquest tràmit consisteix en l'emissió d'una nova targeta ITV a causa de la pèrdua o deteriorament de la targeta ITV en vigor, o per un canvi de matrícula provincial, etc. En el cas que la targeta ITV sigui del tipus electrònica (impresa en un paper ordinari incloent un codi de barres) la sol·licitud de duplicat s'ha de gestionar en una seu de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Reformes d'importància

Les reformes d'importància són transformacions realitzades en els vehicles després de la seva posada en circulació i que afecten els actes reglamentaris d' homologació del vehicle. S'ha d'entendre que una reforma és qualsevol modificació, substitució, actuació, incorporació o supressió efectuada en un vehicle i que canviï les característiques per les quals un vehicle pot ser definit, i que afecta els actes reglamentaris aplicables i les prescripcions contingudes en les Directives 2002/24/CE, 2003/37/CE i 2007/46/CE. La tramitació de reformes està definida pel RD 866/2010 i pel Manual de Reformes publicat pel Ministeri d'Indústria.

Les reformes més usuals són:

Qualsevol altre document disponible per al servei, diferents als documents descrits anteriorment.

Document d' acreditació de la reforma, certificant que el vehicle és apte per a la transformació. Aquest document és emès pel fabricant del vehicle o un servei tècnic autoritzat (laboratori)

La Targeta d'inspecció tècnica del vehicle és el document que identifica el vehicle i conté les dades tècniques


Targeta model RD 2140/85


Targeta model RD 750/2010

El permís de circulació és el document pel qual se certifica que el vehicle està matriculat.

El document que acredita l' execució d'una determinada actuació d'un taller sobre un vehicle determinat

Conjunt de documents, redactat per un tècnic competent, que té per objecte la definició i la valoració de les característiques d'un producte, obra o instal.lació, que es requereixen en funció de la seva fi o destinació.

L'acte pel qual en forma de document es dóna la conformitat per part d'un tècnic de les obres i/o instal·lacions realitzades segons projecte

Declaració del fabricant que acredita que el vehicle compleix amb l'homologació corresponent. Aquest document conté informació sobre el vehicle i les seves especificacions tècniques, número d'homologació, identificació, així com altres dades del fabricant.

És el document que recull les principals característiques tècniques del del vehicle

Document d'identificació del titular del vehicle i/o sol·licitant del servei: persona física o empresa Documento de identificación del titular del vehículo y/o solicitante del servicio: persona física o empresa


DNI


NIF